Algemene huurvoorwaarden

ALGEMEEN

Bij het huren van een vakantiewoning aanvaardt men de algemene huurvoorwaarden, zoals hierna bepaald, zonder enig voorbehoud.

RESERVERINGFORMULIER

Het ingevulde reserveringformulier moet teruggestuurd worden naar de verhuurder.

WIJZE VAN BETALING

Het gevraagde voorschot moet binnen de 7 dagen na ontvangst van het reserveringformulier betaald worden.
Het saldobedrag mag bij aankomst betaald worden.

AANTAL PERSONEN

Het reserveringformulier vermeldt het maximum aantal personen dat in het door u gehuurde logement is toegelaten.
De verhuurder heeft het recht U het logement te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt, zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de al betaalde bedragen.

ONDERVERHURING

Onderverhuring van het logement is niet toegestaan.

SCHADE

De huurder dient het gehuurde goed te onderhouden en is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade en/of verlies. Hiermee gepaard gaande kosten zijn ten zijnen laste.

SLEUTELS

Bij verlies van de sleutels wordt een forfaitair bedrag van 50€ gevraagd

WAARBORG

Bij aankomst, kan aan de verhuurder een waarborg van 150€ gevraagd worden. Deze zal na aftrek van eventuele verbruikskosten en de eventuele vergoeding bij schade of verlies, uiterlijk binnen de 10 dagen na vertrek terug betaald worden.

LAWAAIHINDER OF WANGEDRAG

De huurder mag op geen enkele manier de buren hinderen.
In geval van wangedrag zal hij onmiddellijk, en zonder verhaal, uit het appartement gezet worden.
Het is tevens verboden te roken in de logementen!

ANNULATIE

Bij annulatie door de huurder zien we ons verplicht de volgende kosten aan te rekenen:
Tot 21 dagen voor aanvang:
– 50€ voor een totaal bedrag minder dan 200€
– 100€ voor een totaal bedrag tussen 200€ en 400€
– 150€ voor een totaal bedrag hoger dan 400€
Minder dan 21 dagen tot 7 dagen voor aanvang: :
50 % van het totaal bedrag (met minimum 50€/kamer of appartement en 100€/woning)
Minder dan 7 dagen voor aanvang: : totale som
Voorzie een annulatieverzekering bij uw verzekeringsagent!

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE EIGENAAR

Vanaf uw aankomst is de eigenaar niet meer verantwoordelijkvoor brand, ongevallen of andere schade, zowel binnen als buiten het gehuurde goed, en dit tot het einde van de huurperiode.
De eigenaar kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door de huurder aangericht gedurende zijn verblijf. Door de reservatie is de huurder verzekerd tegen brand, waterschade en glasbreuk aan de voorwaarden en binnen de grenzen van de polis afgesloten tussen de maatschappij en de eigenaar.

BEVOEGDE RECHTBANK

In geval van geschil, is enkel de rechtbank van Verviers bevoegd.

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de hierboven vermelde huurvoorwaarden.

Close
Your custom text © Copyright 2020. All rights reserved.
Close